Automatic Palletizers

เครื่องจัดเรียงสินค้าหรือระบบจัดเรียงสินค้าลงพาเลทอัตโนมัติ เป็นระบบโลจิสติกส์ซึ่งสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง ลังพลาสติก ขวด หรือกระป๋อง โดยสามารถออกแบบหัวจับให้เหมาะกับสินค้าในสายการผลิต

How it Works