Custom Motor Solution

 

นอกเหนือจากมอเตอร์รุ่นมาตรฐานแล้ว เรายังมีโซลูชั่นมอเตอร์ดัดแปลงพิเศษให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน เช่น มอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือมอเตอร์ติดพัดลมระบายความร้อน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงจากการใช้งานผิดประเภท ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องในการผลิต


Motors for High Temp Environment

Motors for High Humidity Environment

Forced Ventilated Motors with Brake & Encoder

มอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิสูง

มอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่ความชื้นสูง

มอเตอร์ติดพัดลมระบายความร้อน เบรคและ Encoder


Leave your Inquiry

Value is required
Value is required
Value is required
Value is required
This field is required
Thank you! We will contact you shortly.