Custom Automated Machines

บริการออกแบบและสร้างระบบควบคุมและเคลื่อนที่อัตโนมัติคุณภาพสูง ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อม Solution ในงานปรับปรุง ผลิตใหม่ หรือพัฒนาสมรรถนะของเครื่องจักร รวมถึงออกแบบประยุกต์ให้ตรงกับการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อน บริการติดตั้ง เขียนโปรแกรมและระบบควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ