High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Business Code of Conduct

Click here for the English version

นโยบายจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท พลวัตร จำกัด

1. มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริตและเปิดเผย เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อันพึงได้รับของพนักงานของเรา เราจะเคารพต่อผลประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ที่เราติดต่อธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

2. ผู้ร่วมธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธภาพที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทฯ คาดหวังว่าในการทำธุรกิจร่วมกัน ผู้ร่วมธุรกิจจะยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับเรา

3. การแข่งขันทางการค้า 

บริษัทฯ เชื่อในการแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรมและสนับสนุนการพัฒนากฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม บริษัทฯ และพนักงานจะทำธุรกิจเชิงแข่งขันทางการค้าตามกฎกติกาข้อบังคับอย่างยุติธรรมและถูกต้อง

4. ความซื่อสัตย์สุจริต 

บริษัทฯ จะไม่ให้หรือรับสินบนใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบ พนักงาน ลูกจ้างทุกคนต้องไม่เสนอหรือรับของกำนัลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินที่จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การเรียกร้องหรือเสนอสินบนใด ๆ จะต้องได้รับการปฏิเสธโดยทันทีและให้รายงานต่อฝ่ายจัดการ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจการส่วนตัวหรือการมีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที่อาจขัดกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในทางมิชอบ 


นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด”

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม
 2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้งไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้

นโยบายการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ติดต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการให้สินบน เพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และละเมิดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัท ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องนําไปใช้ในสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐานในการ บริจาคอย่างครบถ้วน ไม่เป็นข้ออ้างในการรับหรือให้สินบน หรือเป็นเส้นทางสําหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

 • เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะให้การบริจาค วัตถุประสงค์ จํานวนเงิน   ผู้ขออนุมัติควรศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่จะขออนุมัติมีอยู่จริง และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ควรเป็นองค์กรหรือมูลนิธิ ที่สามารถตรวจสอบได้
 • การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้ที่กำหนดให้ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
 • ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการบริจาคเพื่อการกุศล ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น นําไปแสดงแก่ฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ

นโยบายการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบผลสำเร็จเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โปร่งใส และมีเอกสาร หลักฐานในการขออนุมัติ โดยให้เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติ ที่ระบุรายละเอียดของโครงการ ชื่อหน่วยงาน ผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน หลักฐานการมีตัวตนของผู้ขอรับการสนับสนุน ภาพถ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดจากองค์กรที่ขอเงินสนับสนุนจากบริษัท ในการเสนอขออนุมัติประกอบ

นโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลให้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต่อบุคคล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้มีการติดต่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน เว้นแต่เป็นการสร้างไมตรีจิตรหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในวิสัยที่กระทำได้ ไม่บ่อยครั้ง เหมาะสมกับโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าที่เหมาะสม และเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี ไม่ขัดต่อข้อบังคับ จรรยาบรรณ กฎระเบียบของบริษัท

การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

ค่ารับรองหรือค่าบริการต้อนรับต่างๆ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจค้า สามารถกระทําได้แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

การรับมอบของขวัญจากคู่ค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ติดต่อประสานงานกันในนามของบริษัท ในโอกาสพิเศษเช่น เทศกาลขึ้นปีใหม่ สามารถรับได้ในลักษณะจารีตทางการค้าและการแสดงไมตรีจิตรที่ดีระหว่างกัน ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือกหรือประเมินคู่ค้า หรือละเลยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังนี้

การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีหรือในกรณีใดที่เห็นว่าได้รับมาโดยสุจริต ไม่ผิดกฏหมาย ให้ดำเนินการดังนี้

 • ห้ามรับของขวัญที่เป็นเงินสด หรือ เทียบเท่าเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น และอสังหาริมทรัพย์
 • กรณีที่เป็นปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท สามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
 • กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร ของขวัญดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทให้นําไปไว้ที่ส่วนกลาง คือ แผนกกิจการองค์กร เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายของขวัญไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
 • แผนกกิจการองค์กรรวบรวมและสรุปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อนำไปดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือการกุศล เช่น นำไปบริจาค มอบเป็นรางวัลพนักงาน เป็นต้น

การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมา กระทําการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้สินบน

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันอันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน ทั้งนี้ พนักงานที่ตกลงเข้าทำงานกับบริษัท ต้องแสดงเจตนายอมรับและให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยลงนามในข้อตกลงจริยธรรมของบริษัท


กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน

พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นใดกับบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือต้องการแจ้งเบาะแส ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือสามารถสอบถามได้ที่  

แผนกสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้ติดต่อ: คุณอสมา อนันตอัมพร            

โทร. 02-019-9100 ต่อ 154      

อีเมล์: asama@palawatr.co.th

ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม