High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Recruitment Privacy Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัท พลวัตร จำกัด (“บริษัท) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจาก (1) ท่าน โดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรือ (2) อาจได้รับข้อมูลการสมัครงานหรือประวัติการทำงานของท่านจากผู้ให้บริการจัดหางาน หรือผู้แนะนำอื่นๆที่ท่านอาจให้สิทธิหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการรับสมัครงานและ (3) อาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลความสนใจหรือทักษะอื่นๆ ของท่าน พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนอื่นๆ ของท่าน และในบางกรณีที่ท่านให้ความยินยอม อาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลประวัติอาชญากรรมของท่าน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านและตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร (3) การติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน และ (4) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่าน ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่บริษัทในทันที บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท ซึ่งโดยหลักการบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่: 02-019-9100 หรือ อีเมล: hr@palawatr.co.th